Predškolska ustanova "Poletarac" Ljubovija

Програм рада

Циљеви и задаци

Основни циљ предшколских установа је друштвена помоћ у збрињабању деце за време радног ангажовања њихових родитеља, а задовољавање те потребе чини социјалну функцију установе.

С друге стране задовољавање развојних потреба деце, у које спадају потребе за социјализацијом, васпитањем и образовањем, које се остварују програмираним садржајима васпитно - образовног карактера, јесу васпитно - образовна функција предшколских установа.

Поред ове две функције предшколске установе остварују и превентивну здравствену функцију јер боравак мале деце у предшколској установи носи и неке факторе разлика који могу штетно деловати на њихов психофизички и социјални развој.

Све три наведене функције предшколских установа чине суштину њихове делатности, остврују се истовремено и треба их посматрати у јединству, међусобној повезаности и условљености.

Облици рада са децом

    У току године реализује се:

  • Целодневни боравак деце (od 1 do 6,5 година)
  • Припремни предшколски програм за децу узраста од 5,5 do 6,5 година
  • Посебни програми:
    • Програм превентивно-здравствене заштите
    • Програм исхране деце